Krwiodawstwo, transplantologia, pierwsza pomocy, zdrowie, sport, turystyka, rekreacja, zdrowe żywienie, pomoc społeczna, ochrona środowiska

Statut

 

Statut

Stowarzyszenia KrewAktywni

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. „Stowarzyszenie KrewAktywni”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, innych przepisach prawa polskiego oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: „KrewAktywni”.
§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sopot.
§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną z chwilą jego wpisu do rejestru.

2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieograniczony.

 

§ 4

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 5

1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz współpracy z wolontariuszami.

 

 

Rozdział II. Cele oraz sposoby działania

 

§ 7

Cele:

1. Celami działalności stowarzyszenia są zwiększanie świadomości społeczeństwa w dziedzinie ochrony życia i zdrowia oraz udzielanie wsparcia społecznego.

 

§ 8

Sposoby działania:

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie akcji honorowego krwiodawstwa ze współpracą z placówkami służby krwi,
 2. Organizowanie akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku na potrzeby istniejących rejestrów,
 3. Integrację środowisk honorowych dawców krwi,
 4. Organizowanie akcji edukacyjnych i promocyjnych z zakresu: honorowego krwiodawstwa, transplantologii i pomocy przedmedycznej,
 5. Organizowanie akcji edukacyjnych i promocyjnych z zakresu zdrowego stylu życia ze szczególną uwagą na aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie,
 6. Organizowanie wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
 7. Organizowanie wydarzeń kulturalnych,
 8. Organizowanie akcji promocyjnych związanych z ochroną środowiska,
 9. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
 10. Organizowanie warsztatów twórczych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,
 11. Wydawanie publikacji, w tym elektronicznych, materiałów promocyjnych związanych z celami stowarzyszenia,
 12. Fundowanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin,
 13. Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§ 9

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie zrzesza Honorowych Dawców Krwi (w rozumieniu ustawy o Publicznej Służbie Krwi z dnia 22 sierpnia 1997r.Dz.U.z 197r nr.106, poz.681, z późniejszymi zm.) oraz osoby, które nie oddają krwi, ale chcą włączyć się w realizację celów Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność Stowarzyszenia.

6. Członkiem honorowym zostaje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
§ 11

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, z uwzględnieniem brzmienia art. 3 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.

§ 13

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd z powodu:

– nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres ponad 12 miesięcy,

– naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
– braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia, przez okres ponad 12 miesięcy.

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia


§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego na wniosek zgłoszony przez uczestnika Zebrania.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 17

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym. W pierwszym terminie wymagana jest zwykła większość, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Drugi termin głosowania nie wymaga obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, chyba że dalsze przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

§ 18

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

Walne Zebranie Członków


§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 4 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zgromadzenia Zarząd zawiadamia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie. Zawiadomienie przesyłane jest za pomocą poczty elektronicznej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanej na wskazany w deklaracji adres e-mail członka Stowarzyszenia.

5. W przypadku braku adresu e-mail, Zarząd obowiązany jest przesłać zawiadomienie listem poleconym na adres wskazany w deklaracji członkowskiej.

6. Z uwagi na sposób powiadamiania o Walnym Zebraniu, Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są zgłaszać brak dostępu do poczty elektronicznej oraz fakt zmian ich adresów e‑mail i adresów do korespondencji. W przypadku niezgłoszenia takiego faktu bezzwłocznie po dokonaniu zmiany, uznaje się, iż dany Członek Stowarzyszenia został powiadomiony w sposób należyty o jego terminie, miejscu i porządku obrad.

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków, poza wyjątkami przewidzianymi w statucie, zapadają w głosowaniu jawnym, w pierwszym terminie, zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych. Drugi termin Walnego Zebrania Członków wyznacza Zarząd nie wcześniej niż po 30 minutach tego samego dnia i nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.

8. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

10. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 21

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.

 

§ 22

1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. ustalanie wysokości i częstotliwości wpłacania składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 24

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 3. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
 5. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 25

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 26

1. Do składania każdego oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest co najmniej dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 27

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 28

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.